ការបែងចែកថ្នាក់ - ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

ជំហាន 1 នៃ 5

ប្រឡោះទាំងអស់ដែលមានគំនូសសញ្ញាផ្កាយ (*) គឺមានដំរូវ។

ការបែងចែកថ្នាក់

ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់នៅខាងក្រោម *