ประเภท – การสมัครขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 จาก 5

ต้องกรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)

ประเภท

ข้าพเจ้าเป็น หนึ่งในต่อไปนี้ *